Genrelle leievilkår

Følgende leievilkår gjøres gjeldene dersom intet annet er avtalt skriftlig i kontrakten:
  1. Alle utleide produkter tilhører Amas Produksjon as og skal behandles forsiktig.  I tilfeller hvor Amas besørger transport, er Amas selv ansvarlig for eventuell skade på utstyr til det forlater transportbil.  Deretter overtar leier ansvar for utstyret inntil det er returnert tilbake til transportbil.  Alle typer skader på utstyret som er påført av leier eller innleide bærehjelper er leier sitt ansvar.  I tilfeller hvor leier sørger for transport selv eller leier kjøretøy hos Amas, overtar leier ansvar for utstyret i det man tar utstyret ut fra lager. Alt utstyr er forsikret mot innbrudd og hærverk hvis ulovlig inntrengning i lokalet kan påvises. Leier hefter imidlertid for egenandel på kr. 10.000,-. I alle tilfeller hvor ulovlig inntrengning ikke kan påvises, hefter leier selv for utstyret.  Skade påført utstyret som skyldes feil strøm, væskesøl, hærverk etc. under arrangement eller for dårlig sikring i lokalet, vil bli belastet leier.  Alle eventuelle reparasjoner skal utføres av Amas eller hos distributørs godkjente verksted hvor leier må dekke alle kostnader forbundet med skaden. Andre evt. verksted må godkjennes av Amas før eventuell skade utbedres.
  2. Leier skal umiddelbart underrette om eventuelle feil eller mangler på utstyret slik at Amas as kan få mulighet til å erstatte enheten i den tekniske produksjonen slik at eventuelt arrangement kan gjennomføres.  Leier kan ikke forlange prisreduksjon hvis ikke feilen er meldt til Amas.  Leier er pliktig til å informere om eventuell skade på utstyr ved tilbakelevering. Hvis slik informasjon tilbakeholdes og produktet leies ut på nytt uten at feilen er oppdaget hefter leier for det erstatnings-ansvar som Amas eventuelt måtte bli påført.
  3. Den person som signerer på leieavtalen er økonomisk ansvarlig for leieavtalen og utstyret selv om den signerer for en annen part.  Eventuell forlengelse av leieavtalen må avtales skriftlig med Amas i god tid i forveien.  Ved for sen tilbakelevering påløper 50 % leiegebyr for døgn nr. 2, 40 % leiegebyr for døgn nr. 3 og 35 % leiegebyr for videre leiedøgn som påløper utover avtalt leieperiode.  Utstyr som er bestilt og ikke avhentes belastes leier med 50 % av avtalt leiegebyr.
  4. Inngått avtale av leieutstyr kan kun avbestilles ved Force Majure, herunder brann, generalstreik, landesorg, naturkatastrofe eller krig.  Ved avbestilling som ikke faller inn under nevnte punkter har Amas rett til å belaste leier for hele beløpet med fradrag av dokumenterte utgifter forbundet med arrangementet.
  5. Leietaker kan ikke videreutleie utstyr uten at dette er avtalt med Amas. Det er ikke tilfredsstillende at leietaker leverer tilbake tilsvarende enheter av utstyret ved tap av elementer i utstyrspakken.  Amas skal ha tilbake det eksakte utstyret som er utleid. Eventuelt erstatningsutstyr vil ikke bli godkjent av Amas.
  6. Krav om strøm skal være spesifisert i leieavtalen/ kontrakten.  Amas kan ikke belastes hvis strøm ikke er slik spesifikasjonen sier.  Det er leiers ansvar å skaffe tilveie godkjent elektriker for egen regning hvis det skulle oppstå problemer med strøm.  Amas påtar seg intet ansvar for evt. tap av inntekter som følge av teknisk svikt på noe av det innleide utstyr. Skade som følge av feil strøm belastes leier.
  7. Bærehjelper skal være edru og kunne løfte minst 50 kg alene uten problemer. Hvis ikke annet er spesifisert i de tilfeller hvor Amas leverer utstyret, må leier stille med 4 personer for inn- og utbæring av utstyret til angitt get in tid og være tilgjengelig til teknisk ansvarlig fra Amas dimitterer bærehjelpene.  Dette vil si når alt utstyr er tilbake i transportbil.  Leier belastes med kr. 5 000,00 for hver bærehjelp som ikke stiller eller av uansett grunn ikke kan utføre arbeidet.
  8. Økonomisk oppgjør skal skje kontant før opptreden hvis ikke annet er spesifisert i leieavtalen/ kontrakten.

Undertegnede på kontrakten må være myndig (18 år) og ha signaturrett for leier!